Thiết lập Tìm kiếm trang web (Site Search) trong Google Analytics cho WordPress

Last updated on July 14th, 2017
Google Analytics Logo

Site Search là gì?

Site Search (Tìm kiếm trang web) là một tính năng trong Google Analytics cho phép "analytist" hiểu mức độ người dùng sử dụng chức năng tìm kiếm trong trang web, các cụm từ tìm kiếm người dùng đã nhập và kết quả tìm kiếm giúp tương tác với trang web như thế nào.

Thiết lập Tìm kiếm trang web

Site Search được thiết lập ở cấp độ View.

Bước 1: Chọn View

Đăng nhập vào Google Analytics, chuyển qua tab Admin (ở phía góc cuối bên trái) chọn View bạn muốn thiết lập Site Search.

Bước 2: Cài đặt chế độ xem

Cài đặt chế độ xem View Settings (Cài đặt chế độ xem)

View Settings trong Google Analytics
Cài đặt View Settings cho View bạn muốn cài đặt Site Search

Bước 3: Cài đặt Site Search

Trong Site Search Settings (Cài đặt tìm kiếm trang web), đặt Site Search tracking (Theo dõi tìm kiếm trang web) thành ON (BẬT).

Cài đặt Site Search trong Google Analytics
Cài đặt Site Search trong Google Analytics thành BẬT

Bước 4: Cài đặt Query parameter

Query Parameter, đây là các từ chỉ định hoặc thông số truy vấn nội bộ, chẳng hạn như "search, term, query", hoặc 1 chữ cái nhất định như "q" hoặc "s", bạn có thể nhập tối đa 5 thông số và cách nhau bằng dấu phẩy.

Ở trường Query parameter (Thông số truy vấn), đối với WordPress bạn nhập s, không nhập ?s=.

Với các nền tảng website khác nhau, thông số truy vấn có thể khác. Bạn tham khảo hướng dẫn thiết lập từ Google Support

Ví dụ ở WordPress, khi bạn tìm kiếm cụm từ "digital marketing" trên site này, bạn sẽ nhận được URL là "https://tuanjujube.com/?s=digital+marketing".

Bước 5: Cài đặt Category parameter

Với các website dạng bán hàng, ta có thể thiết lập thêm Site search categories. Cách làm tương tự như ở bước 4 để tìm ra parameter.

Ví dụ như ở WooComerce, ta có thể bắt gặp: term, hoặc product_cat

Bước 6: Cài đặt Strip query parameters out of URL

Lựa chọn Strip query parameters out of URL (tách thông số danh mục khỏi URL) của bạn hay không.

Nếu tick chọn Strip query parameters out of URL, Google Analytics sẽ tách các thông số bạn đã cung cấp (tức là các query parameters) và không tách bất kỳ thông số nào khác trong cùng một URL. Hành động này có chức năng giống như loại trừ Thông số truy vấn URL trong chế độ xem báo cáo chính của bạn: nếu đã tách các thông số danh mục khỏi chế độ xem Tìm kiếm trang web, bạn sẽ không phải loại trừ lại các thông số đó khỏi chế độ xem chính.

Ngược lại nếu không chọn, mỗi kết quả tìm kiếm sẽ tự động tạo ra 1 địa chỉ URL tương ứng với mỗi truy vấn.

Chọn lựa mỗi cái đều có tác, mình làm 2 view, một view phân tách, và một view giữ nguyên.

Ở ngay phía dưới, có tùy chọn Site Search category để phân tích dữ liệu kỹ lưỡng hơn, bạn có thể nhập thông số theo từng danh mục. Cái này mình méo hiểu là gì.

Sau đó Save (Lưu).

Trên đây là Cách cài đặt Tìm kiếm trong trang web (Site Search) với website dùng mã nguồn WordPress, với các nền tảng khác thì ta phân tích query parameters để nhập thông số truy vấn cho chính xác. Sau khi có dữ liệu, các bạn có thể Xem dữ liệu Tìm kiếm trang web tại Báo cáo, Behavior (Hành vi) > Site Search (Tìm kiếm trang web)