Pure Timeline for Facebook - Trả lại News Feed thuần khiết

Last updated on November 3rd, 2016

Dùng cái này để loại bỏ tất cả thông tin trên News Feed Facebook của bạn, để tập trung làm việc :))

Hàng về tại đây 

Ở Firefox thì tìm được cái Add-on này tương tự: Facebook Timeline Toggle

Xong thì News Feed sẽ thành thế này

Pure Timeline for Facebook